مدل تعالي سازماني

 

حركت به سوي تعالي در شركت سايپا يدك

 

مدل تعالي سازماني(EFQM) ، با هدف دستيابي به يك چارچوپ مديريتي مناسب در جهت موفقيت پايدار سازمان ها و بهبود عملكرد در مقياس جهاني، در سال 1991 از طريق بنياد مديريت كيفيت اروپا معرفي شده و به عنوان چارچوبي اوليه براي ارزيابي و بهبود سازمانها قرار گرفت و آخرين ويرايش اين مدل مربوط به سال 2013 مي باشد. در راه توسعه اين مدل در كشور ايران، مركز مطالعات بهره وري و منابع انساني ويرايش سال 93 را با بهره‌گيري از تجارب يازده دوره برگزاري جايزه ملّي تعالي سازماني در كشور، بازخورد حاصل از نظرات دريافت شده‌ از ارزيابان جايزه و سازمان‌هاي حاضر در جايزه ملّي تعالي سازماني، ويرايش‌هاي قبلي الگوي تعالي سازماني و ويرايش 2013 مدل EFQM تدوين نموده است.
در يك نگاه كلي مدل تعالي ويرايش 93 شامل چهار مولفه اصلي به شرح ذيل مي باشد:
- اصول ارزشي تعالي سازماني
- مفاهيم بنيادين تعالي
- معيارهاي تعالي سازماني
- منطق ارزيابي رادار

- اصول ارزشي تعالي سازماني : دوازده اصل را براي تبيين فضايي كه سازمان هاي متعالي در آن حركت مي كنند و استراتژ ي ها و تمامي برنامه هاي خود را بر پايه آنها استوار مي سازند، معرفي مي كند. اين ارزش ها عبارت اند از:
1- پويائي2- كمال جويي3-اخلاق مداري4-توسعه انساني5- كرامت انساني6-عدالت جويي7- خود باوري8-اعتماد سازي9- بهره وري10-درستكاري 11-خير خواهي 12-اقتدارملي.

- مفاهيم بنيادين تعالي: در واقع اهدافي را نشان مي دهد كه يك سازمان متعالي بايد به آنها دست پيدا كند. لذا شرط اساسي سرآمدي، اعتقاد و عمل به اين مفاهيم در تمامي سازمان است. اين مفاهيم به شرح ذيل مي باشند:

- ارزش افزايي براي مشتريان
- پايدارسازي نتايج برجسته
- توسعه قابليت هاي سازماني
- خلق آينده اي پايدار
- رهبري با دورانديشي، الهام بخشي و درستي
- مديريت با چابكي
- موفقيت از طريق استعداد كاركنان
- هدايت خلاقيت و نوآوري
- معيارهاي تعالي سازماني: چارچوب يكپارچه و فراگيري را شامل 9 معيار، براي مديريت زواياي مختلف سازمان در جهت تحقق مفاهيم محوري و بر پايه اصول ارزشي تعالي سازماني، معرفي ميكند.

 

 

 

 

 

- منطق ارزيابي: كه ميزان پيشرفت سازمان را در مسير تعالي سازماني تعيين مي كند و به سازما ن ها كمك مي كند تا نقاط قوت و زمينه هاي قابل بهبود خود را بشناسند و براي دستيابي به اهداف خود برنامه ريزي كنند .

 


تاريخچه حضور سازمان در فرايند تعالي

شركت سايپا يدك جهت پيشرفت روز افزون خود و دستيابي به بازارهاي جهاني با الگوبرداري از شركتهاي برتر، مدل تعالي سازماني را بعنوان مدل سرآمدي خود برگزيده و با اعتقاد به ارزش ها و مفاهيم بنيادين تعالي خودارزيابي سالانه خود را بر اساس اين مدل انجام مي دهد و در راستاي آن نقاط قوت و فرصتهاي بهبود سازمان را استخراج نموده و پروژه هاي بهبود مرتبط را تعريف و به انجام مي رساند شركت سايپا يدك درمهر ماه سال 1383، قدم درراه تعالي نهاد و فعاليتهايي را در اين مسير با همكاري مديرعامل، كليه مديران و پرسنل خود انجام داده است و در طي سال هاي گذشته به دستاورد هاي شايسته اي كه در ادامه عنوان شده است، دست پيدا كرده است.
 

 

 

 دستاوردهاي شركت سايپا يدك در مسير تعالي از سالهاي 83 تا 92

 

 

 
 

 

شركت سايپايدك در سال 1393نيز برنامه هايي از جمله استقرار مدل تعالي بر اساس تشكيل تيمهاي بهبود و همچنين حضور جايزه ملي تعالي سازماني را با هدف كسب تنديس بلورين(بازه امتيازي 500 تا 550) مدنظر دارد كه در اين راستا براساس بندهاي ذيل برنامه ريزي صورت پذيرفته است كه اين موارد به شرح ذيل مي باشند :

- بروز رساني تيمهاي تعالي سازماني
- تكميل آموزشهاي مرتبط
- توسعه فرهنگ تعالي سازماني در سطح شركت
- ارتقاء امتياز سازمان در جايزه ملي و پيگيري جاري سازي اثربخش برنامه هاي بهبود براساس تيمهاي بهبود
- بروز رساني اظهار نامه تعالي
- خود ارزيابي به روش شبيه سازي جايزه
- اجراي فرايند ارزيابي بيروني جايزه ملي تعالي سازماني
- برگزاري تور تعالي و همايش فصلي در سال 1393