مدل تعالي سازماني

 

حركت به سوي تعالي در شركت سايپا يدك

 

 مدل تعالي سازماني(EFQM) ، با هدف دستيابي به يك چارچوپ مديريتي مناسب در جهت موفقيت پايدار سازمان ها و بهبود عملكرد در مقياس جهاني، در سال 1991 از طريق بنياد مديريت كيفيت اروپا معرفي شده و به عنوان چارچوبي اوليه براي ارزيابي و بهبود سازمانها قرار گرفت و آخرين ويرايش اين مدل مربوط به سال 2010 مي باشد. در راه توسعه اين مدل در كشور ايران، مركز مطالعات بهره وري و منابع انساني ويرايش سال 1389 را براساس اين مدل(ويرايش 2010) در سطح كشور مطرح نمود و پس از آن در سال 1390 اقدام به بومي ساز بيشتر اين مدل در سطح ملي نموده و تغييرات عمده تري را در خصوص معيارها، نكات راهنما و مفاهيم بنيادين آن نمود و در نهايت اين مركز الگوي تعالي سازماني ويرايش ۱۳۹۱را با بهره گيري از الگوي تعالي سازماني ويرايش سال هاي ۸۹ و ۹۰ و تجارب نه دوره برگزاري جايزه تعالي سازماني در كشور و بازخور حاصل از نظرات دريافت شده از ارزيابان جايزه و سازمان هاي حاضر در فرآيند جايزه تعالي منتشر نمود.
در اين ويرايش قالب و ساختار امتيازي معيارها برپايه مدل تعالي ويرايش ۸۹ مي‌باشدكه از نكات راهنماي مطرح در الگوي تعالي سازماني سال ۹۰ نيز بهره برده شده است.
در يك نگاه كلي مدل تعالي ويرايش 91 شامل چهار مولفه اصلي (اصول ارزشي تعالي سازماني، مفاهيم بنيادين تعالي، معيارهاي تعالي سازماني ، منطق ارزيابي رادار ) و دو كاربرد اصلي( خودارزيابي و ارزيابي هاي بيروني ) است.
 

 

 


 

 

- اصول ارزشي تعالي سازماني : دوازده اصل را براي تبيين فضايي كه سازمان هاي متعالي در آن حركت مي كنند و استراتژ ي ها و تمامي برنامه هاي خود را بر پايه آنها استوار مي سازند، معرفي مي كند. اين ارزش ها عبارت اند از:
1- پويائي2- كمال جويي3-اخلاق مداري4-توسعه انساني5- كرامت انساني6-عدالت جويي7- خود باوري8-اعتماد سازي9- بهره وري10-درستكاري 11-خير خواهي 12-اقتدارملي.
- مفاهيم بنيادين تعالي: در واقع اهدافي را نشان مي دهد كه يك سازمان متعالي بايد به آنها دست پيدا كند. لذا شرط اساسي سرآمدي، اعتقاد و عمل به اين مفاهيم در تمامي سازمان است. اين مفاهيم در شكل زير نشان داده شده است.
 

-معيارهاي تعالي سازماني: چارچوب يكپارچه و فراگيري را شامل يازده معيار، براي مديريت زواياي مختلف سازمان در جهت تحقق مفاهيم محوري و بر پايه اصول ارزشي تعالي سازماني، معرفي ميكند.

 

 

- منطق ارزيابي، كه ميزان پيشرفت سازمان را در مسير تعالي سازماني تعيين مي كند و به سازما ن ها كمك مي كند تا نقاط قوت و زمينه هاي قابل بهبود خود را بشناسند و براي دستيابي به اهداف خود برنامه ريزي كنند .

 


تاريخچه حضور سازمان در فرايند تعالي
شركت سايپا يدك جهت پيشرفت روز افزون خود و دستيابي به بازارهاي جهاني با الگوبرداري از شركتهاي برتر، مدل تعالي سازماني را بعنوان مدل سرآمدي خود برگزيده و با اعتقاد به ارزش ها و مفاهيم بنيادين تعالي خودارزيابي سالانه خود را بر اساس اين مدل انجام مي دهد و در راستاي آن نقاط قوت و فرصتهاي بهبود سازمان را استخراج نموده و پروژه هاي بهبود مرتبط را تعريف و به انجام مي رساند شركت سايپا يدك درمهر ماه سال 1383، قدم درراه تعالي نهاد و فعاليتهايي را در اين مسير با همكاري مديرعامل، كليه مديران و پرسنل خود انجام داده است و در طي سال هاي گذشته يه دستاورد هاي شايسته اي كه در ادامه عنوان شده است، دست پيدا كرده است.

 

 

 
 

 

شركت سايپايدك در سال 1392نيز در جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني با هدف كسب تنديس بلورين و همچنين جايزه تعالي گروه سايپا با هدف كسب تنديس زرين شركت خواهد نمود كه در اين راستا براساس بندهاي ذيل برنامه ريزي صورت پذيرفته است كه اين فازها به شرح ذيل مي باشند :

- بروز رساني تيمهاي تعالي سازماني
- تكميل آموزشهاي مرتبط
- بررسي اطلاعات ارائه شده واحدها براساس منطق رادار و تعريف برنامه ها و پروژه هاي بهبود و پيگيري اجرا
- بروز رساني اظهار نامه تعالي
- خود ارزيابي به روش شبيه سازي جايزه
- تهيه گزارش بازخورد(نقاط قوت و نقاط قابل بهبود ) و پيگيري در جهت تعريف برنامه هاي بهبود
- اشاعه فرهنگ تعالي سازماني در سطح شركت
- اجراي فرايند ارزيابي بيروني گروه سايپا و ملي بهره وري
 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus