مدل تعالي سازماني

 

حركت به سوي تعالي در شركت سايپا يدك

 

مدل تعالي سازماني(EFQM) ، با هدف دستيابي به يك چارچوپ مديريتي مناسب در جهت موفقيت پايدار سازمان ها و بهبود عملكرد در مقياس جهاني، در سال 1991 از طريق بنياد مديريت كيفيت اروپا معرفي شده و به عنوان چارچوبي اوليه براي ارزيابي و بهبود سازمانها قرار گرفت و آخرين ويرايش اين مدل مربوط به سال 2017 مي باشد. در راه توسعه اين مدل در كشور ايران، مركز مطالعات بهره وري و منابع انساني ويرايش سال 96 را با بهره‌گيري از تجارب چهارده دوره برگزاري جايزه ملّي تعالي سازماني در كشور، بازخورد حاصل از نظرات دريافت شده‌ از ارزيابان جايزه و سازمان‌هاي حاضر در جايزه ملّي تعالي سازماني، ويرايش‌هاي قبلي الگوي تعالي سازماني و ويرايش 2017 مدل EFQM تدوين نموده است.
در يك نگاه كلي مدل تعالي ويرايش 96 شامل سه مولفه اصلي به شرح ذيل مي باشد:
- ارزش ها و مفاهیم بنیادین تعالی
- معيارهاي تعالي سازماني
- منطق ارزيابي رادار

-ارزشها و مفاهیم بنیادین تعالي: ارزشها فضایی است که سازمانهای متعالی در آن حرکت می کنند و استراتژ ي ها و تمامي برنامه هاي خود را بر پايه آنها استوار مي سازند، معرفي مي كند. مفاهیم بنیادین در واقع اهدافي را نشان مي دهد كه يك سازمان متعالي بايد به آنها دست پيدا كند. لذا شرط اساسي سرآمدي، اعتقاد و عمل به اين ارزشها و مفاهيم در تمامي سازمان است. اين ارزشها و مفاهيم به شرح ذيل مي باشند:

1- اخلاق مداری، پاسخگویی و شفافیت
2- ارزش افزایی برای مشتریان
3- ایجاد مشارکتهای اثربخش
4- پای بندی به مسوولیتهای اجتماعی
5- تابآوری و کسب نتایج پایدار
6- توسعه قابلیتهای درون سازمانی
7- چابکی نظامها و فرایندهای سازمانی
8- رهبری دوراندیش و الهام بخش
9- موفقیت از طریق سرمایه های انسانی
10- یادگیری، بهبود و نوآوری یادگیری

- معيارهاي تعالي سازماني: چارچوب يكپارچه و فراگيري را شامل 9 معيار، براي مديريت زواياي مختلف سازمان در جهت تحقق مفاهيم محوري و بر پايه اصول ارزشي تعالي سازماني، معرفي مي كند.

 

 

- منطق ارزيابي: كه ميزان پيشرفت سازمان را در مسير تعالي سازماني تعيين مي كند و به سازما ن ها كمك مي كند تا نقاط قوت و زمينه هاي قابل بهبود خود را بشناسند و براي دستيابي به اهداف خود برنامه ريزي كنند .

 


تاريخچه حضور سازمان در فرايند تعالي

شركت سايپا يدك جهت پيشرفت روز افزون خود و دستيابي به بازارهاي جهاني با الگوبرداري از شركتهاي برتر، مدل تعالي سازماني را بعنوان مدل سرآمدي خود برگزيده و با اعتقاد به ارزش ها و مفاهيم بنيادين تعالي خودارزيابي سالانه خود را بر اساس اين مدل انجام مي دهد و در راستاي آن نقاط قوت و فرصتهاي بهبود سازمان را استخراج نموده و پروژه هاي بهبود مرتبط را تعريف و به انجام مي رساند شركت سايپا يدك درمهر ماه سال 1383، قدم درراه تعالي نهاد و فعاليتهايي را در اين مسير با همكاري مديرعامل، كليه مديران و پرسنل خود انجام داده است و در طي سال هاي گذشته به دستاورد هاي شايسته اي كه در ادامه عنوان شده است، دست پيدا كرده است.
 

 دستاوردهاي شركت سايپا يدك در مسير تعالي از سالهاي 83 تا 93

 

 
 

 

شركت سايپا يدك در سال 1396نيز در جايزه ملي تعالي سازماني در سطح تندیس شرکت خواهد کرد.

 


خلاصه اقدامات در گانت چارت زمانبندی پروژه شرکت در جایزه تعالی سازمانی سال 96 به شرح ذیل می باشد:
- تعیین نمایندگان تعالی و توجیه و آموزش، بروز رساني تيمهاي تعالي سازماني
- آموزش و توسعه فرهنگ تعالي سازماني در سطح شركت
- توسعه معیارهای تعالی و ارتقاء امتياز سازمان در جايزه ملي و پيگيري جاري سازي اثربخش برنامه هاي بهبود
- بروز رساني اظهار نامه تعالي
- خود ارزيابي به روش شبيه سازي جايزه
- اجراي فرايند ارزيابي بيروني جايزه ملي تعالي سازماني
- برگزاري تور تعالي و همايش فصلي در سال 1396
- ارزیابی نهایی