نمایش محتوا

 

 

سيستمهاي مديريتي

در راستاي استراتژي كلان "اصلاح در شيوه مديريت انجام كار و به منظور نهادينه‌سازي كيفيت، محوري‌نمودن مشتري و رضايت آن و تقويت ديدگاه فرآيندگرايي در سطح سازمان، شركت سايپايدك به صورت نظام‌مند، اقدام به پياده‌سازي استاندارد ISO9001:2000از سال 1382 در تمامي حوزه‌هاي مرتبط شركت (تعميرگاه‌هاي مركزي، انبارها و...) نموده و موفق به اخذ گواهينامة مربوطه از شركت گواهي‌دهنده TUV NORD شده است و با توجه به تغيير ويرايش استاندارد نسبت به بازنگري سيستم مديريتي مربوطه به ISO9001:2008 در سال 1388 اقدام لازم صورت گرفته است.
شركت سايپا يدك به منظور جلب رضايت بيشترمشتريان، ايجاد نظم و ترتيب، پاكيزگي محيط كار و رفع اتلافها، اقدام به پياده‌سازي پروژه استقرار نظام آراستگي محيط كار (5S) در سطــح شركت و تعميــرگاه‌‌هاي مركزي در سال 1388نموده است. همچنين سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي OHSAS18001 و سيستم مديريت زيست محيطي ISO14001:2004 در سال 1385درتعميـــرگاه مركزي 7 استقرار يافته و شركت موفق به اخذ گواهينامة مربوطه از شركت گواهي‌دهندة TUV NORD شده است.

ضمن اينكه در سال 1388 استانداردهاي يادشده مورد مميزي مراقبتي دوم قرار گرفته كه با توجه به تغيير ويرايش استاندارد OHSAS18000 از 1999 به 2007 بازنگري‌هاي لازم در سيستم مذكور انجام گرديد و پرسنل در حوزه كاري استاندارد فوق‌الذكر دوره آموزشي مربوطه را طي نمودند.
سيستم‌هاي استقرار يافته به صورت ساليانه مورد مميزي مراقبتي از طرف شركت TUV NORDو به صورت حداقل هر 6 ماه يكبار مورد مميزي داخلي قرار مي‌گيرند. موارد عدم انطباق حاصل از ارزيابي‌هاي برون سازماني مانند شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران و همچنين ارزيابي‌ها و مميزي‌هاي درون سازماني مانند مميزي داخلي استاندارد ISO9001:2008 در قالب اقدامات اصلاحي يا پيشگيرانه تعريف شده و يا با تعيين پروژه‌هاي بهبود براي مالكين فرآيندهاي مرتبط و تعيين مدت زمان جهت رفع آنها اقدام به رفع عدم انطباقها مي‌گردد.
با توجه به نتايج مميزي هاي انجام شده و دريافت بازخوردها و همچنين يادگيري از شركتهاي گروه سايپا (سايپا، امداد خودرو) در سال 1387 درخصوص توسعه سيستم‌هاي مديريتي، استاندارد ISO10015براي مركز آموزش وارد مراحل اجرائي استقرارشده، همچنين استقرار استاندارد ISO27001 در حوزه فناوري اطلاعات به صورت پروژه طراحي شده است. در زمينة رسيدگي به شكايات مشتريان نيز پروژه استقرار استاندارد ISO10002 در حوزه امور مشتریان تعريف و بطور كامل اجراء شده است.

شركت سايپا يدك موفق به كسب گواهينامه هاي ذيل گرديده است:

 

در سال 82 گواهينامه استاندارد سيستم مديريت كيفيت ISO9001:2000

در سال 85 گواهينامه استانداردهاي مديريتي ISO14001:2004 و OHSAS18001:2007 در تعميرگاه مركزي شماره 7

در سال 87 گواهينامه صدور مجدد استاندارد سيستم مديريت كيفيت ISO9001:2000

در سال 88 گواهينامه استاندارد سيستم مديريت كيفيت ISO9001:2008 دركل دامنه شركت و مجموعه تعميرگاههاي مركزي و انبارهاي مركزي

در سال 90 صدور مجدد گواهينامه استاندارد سيستم مديريت كيفيت ISO9001:2008 در كل دامنه شركت

در سال 90 گواهينامه استاندارد رسيدگي به شكايات مشتريان ISO10002:2004

در سال 90 گواهينامه استاندارد رضايت مشتري ISO10004:2010