تعالي منابع انساني

 

گزارش اقدامات بهبود جايزه تعالي منابع انساني گروه سايپا SHRD

 

با اتكال به خداوند متعال، برگ زرين ديگري در تاريخ پرافتخار حيات شركت سايپا يدك رقم خورد. بي ترديد حضور فعال و مؤثر شركت سايپا يدك در جايزه تعالي منابع انساني گروه سايپا، جز با همكاري، همدلي و همراهي مجموعة كاركنان متعهد و مجرب كه همواره در راستاي اعتلاي برند سازمان، خالصانه مي كوشند و آينده‌اي سرشار از بهروزي و موفقيت را نويد مي دهند، محقق نمي شد. انتخاب اين سازمان به عنوان سازماني برتر در زمينه منابع انساني و كسب تنديس برنزين، گواهي بي بديل بر حركت خالصانه و بي وقفة سرمايه هاي انساني سازمان و معرفي توانمندي‌هاي آنان به ساير شركت هاي گروه مي باشد.

 

ادامه