مدیران ارشد شرکتهای تابعه
 
   محمد خرم پور -  مدیرعامل همراه خودرو سایپا  علي فلاح - مديرعامل سايپاخزر  شرکت سمن شیمی