مدیران ارشد شرکتهای تابعه
 
نظام الدين وفا - مديرعامل امداد خودرو سايپا  محمد خرم پور -  مدیرعامل همراه خودرو سایپا  علي فلاح - مديرعامل سايپاخزر  شرکت سمن شیمی