مدیران ارشد شرکتهای تابعه
بهزاد پناهی - مدیرعامل امدادخودروسایپا  محمد خرم پور -  مدیرعامل همراه خودرو سایپا  علي فلاح - مديرعامل سايپاخزر