مدیران ارشد شرکتهای تابعه
     
محمد گودرزي-مديرعامل امداد خودرو سايپا  محمد خرم پور -  مدیرعامل همراه خودرو سایپا  شركت سنان   شيمي تابان