جبران خسارت به مشتريان در دوره گارانتي

جبران خسارت به مشتريان به علت بروز نقص فني در دوران گارانتي

ماده1: محدوده اعتبار اين آيين نامه در مورد خودروهاي خسارت ديده و يا معيوبي است که شرايط زير را داشته باشند:
� • خودروي فروخته شده توسط شرکت سايپا، در دوران گاراتتي و يا مشمول وارانتي باشد.
� • نقص فني و خسارت حادث شده بيش از شمول خدمات گارانتي خودرو باشد.
� • مشتري خودروي خسارت ديده، ادعاي خسارت کرده باشد.
� • خسارت وارده به خوردو يا (و) مشتري (به تبع آن شخص ثالث)، بدليل وجود نقص فني در خودرو باشد.
� • نقص فني خودرو توسط کارشناسان امر، محرز شده باشد و جهت تشخصيص منشاء نقص و تامين مالي خسارت نياز به تصميم گيري اعضاء کميته جبران خسارت مشتريان بعلت نقص فني خودروي تحت گارانتي باشد.
� • نقص فني و خرابي هايي که در دوران گارانتي خودرو ها مشاهده مي شود و از طريق مراجعه به تعمريگاه هاي مجاز مرتفع ميگردند شامل اين آيين نامه نبوده و مطابق معمول عمل ميشود.

تعاريف

ماده 2: کميته جبران خسارت مشتريان بعلت نقص فني خودروي تحت گارانتي: گروهي متشکل از کارشناسان متخصص که بمنطور بررسي ادعاي مالک خودرو مبني بر بروز خسارت به علت نقص فني و تصميم گيري درباره صحت ادعاي مشتري و جنبه هاي مالي جبران خسارت و تشکيل ميگردد. اين کميته در چارچوب اين آئين نامه عمل مي نمايد.

ماده 3: اعضاي کميته جبران خسارت مشتريان عبارتند از نمايندگان محترم: تضمين کيفيت (رئيس و دبير کميته)، مهندسي، حقوقي، مالي، توليد، فروش و حسابرسي داخلي (به عنوان ناظر) از شرکت سايپا و نمايندگان� شرکت هاي طرف قرار داد شامل سايپا يدک (بازرس ويژه سايپا يدک و نماينده فني و مهندسي سايپا يدک)، مگا موتور، سازه گستر و حسب مورد از نمايندگان ساير شرکت هاي مرتبط نيز دعوت بعمل خواهد آمد.

ماده 4: رياست کميته جبران خسارت مشتريان، با معاونت تضمين کيفيت مي باشد.

ماده 5: خودروي تحت گارانتي: خودرويي که پس از تحويل به مشتري، رفع نقص احتمالي بعضي از قطعات و مجموعه هاي آن طي مدت زمان معين يا مقدار مسافت پيموده شده مشخص (پس از بررسي هاي کارشناسي)، از طرف سايپا ضمانت شده باشد.

ماده 6: شرکت طرف قرارداد: شرکت هاي داخلي هستند که مسئوليت تامين و ساخت قطعات و مجموعه هاي خودروهاي توليدي شرکت را بعهده دارند يا محصول� نهايي با نظارت سايپا توليد مي نمايند نظير شرکتهاي سازه گستر، مگاموتور...

فصل سوم – ماموريت و تصميمات کميته جبران خسارت مشتريان

ماده 7: ماموريت کميته جبران خسارت مشتريان: بررسي و ارزيابي ادعاي مالک خودرو و کارشناسي نقص فني (با تشکيل تيم) و خسارت ديدگي خودروي تحت گارانتي يا وارانتي، تصميم گيري راجع به ميزان خسارت وارده و تعيين سهم مقصر و يا مقصرين و اخذ تصميم اجرايي مبني بر نحوه جبران مالي و فيزيکي خسارت ديدگي مي باشد.
تبصره 1- زمان بررسي و اعلام نتيجه کميته با توجه به نوع حادثه و محل وقوع حادثه بين يک تا سه روز پس از دريافت مدارک توسط دبيرخانه کميته بشرح زير ميباشد:
-� خودروهايي که در استان تهران دچار نقص فني شده اند ظرف يک روز.
-� � خودروهايي که در شهرستان دچار نقص فني شده اند حداکثر ظرف سه روز.

ماده 8: چنانچه نقص فني مورد تاييد کميته جبران خسارت و مشتريان قرار گرفت کليه هزينه هاي مربوط به جبران خسارت مشتري سايپا تاميين مي گردد تا جهت جبران خسارت و جلب رضايت مشتري اقدام شود.

ماده 9: در صورت تشخيص و موافت مسئولين يکدستگاه خودرو بصورت اماني طي مدت زمان معين در اختيار مشتري قرار خواهد گرفت.

ماده 10: در صورتيکه به تشخيص کميته نياز به تعويض خوردو بود تصميم کميته جبران خسارت مشتريان با تاييد مسئولان به واحدهاي مالي، فروش و حقوقي سايپا ابلاغ ميگردد تا خودروي مربوطه توسط مديريت فروش ظرف حداکثر دو روز کاري جايگزين شود و خودروي حادثه ديده، بنام شرکت سايپا گردد.
در صورت تشخيص کميته کليه هزينه هاي مترتبه از جمله هزينه نقل و انتقال قانوني مالکيت خودروي حادثه ديده (از نام مالک خودرو به نام شرکت سايپا)، خودروي جايگزين شده و تمام يا بخشي از هزينه هاي درماني و پزشکي ناشي از حادثه براي سرنشينان خودرو حادثه ديده يا خودروهاي ديگري که در اين رابطه دچار خسارت� شده اند و تقبل کليه هزينه ها و خسارات و ضرر و زيان هاي ناشي از خسارت بوجود آمده که توسط مراجع� صلاحيتدار قضايي در قالب احکام قطعي صادر شده، به عهده سايپا مي باشد که نهايتاٌ� توسط سايپا به حساب شرکت مقصر منظور خواهد شد.

ماده 11: در صورتيکه نياز به بازسازي يا تعويض اتاق خودرو، تعويض موتور يا گيربکس يا اکسل و ملحقات قواي محرکه خودرو و تامين قطعات و نصب آن برروي خودروي خسارت ديده باشد، يا هزينه هاي جانبي از اين بابت براي خودروي مربوطه متصور بد، تصميم کميته جبران خسارت مشتريان با تاييد رئيس کميته جبران خسارت مشتريان به شرکت سايپا يدک جهت اجرا ابلاغ مي گردد و سايپا يدک موظف مي باشد با تو جه به حجم عمليات اصلاح و بازسازي، بين يک روز تا حداکثر يک هفته کاري خودرو را اصلاح و تحويل مشتري نمايد.

ماده 12: در صورت تاييد نشدن ادعاي مشتري، پس از تشکيل جلسه و بررسي گزارش کارشناسي ظرف يکروز کاري با گرد آوري مدارک مثبته گزارش فني مربوط به رد ادعا براي اطلاع مدير عامل محترم و شرکت سايپا يدک و همچنين براي دفاعيه حقوقي (توسط واحد حقوقي و در صورت لزوم انجام اقدامات لازم در جهت دفاع از نظريه کميته در محاکم قانوني)، ارسال و مساله از نظر شرکت سايپا خاتمه يافته تلقي ميگردد.�