مدیران ارشد شرکتهای تابعه
   
محمد گودرزي-مديرعامل امداد خودرو سايپا سيد مهدي حسيني‌پور -  مدیرعامل همراه خودرو سایپا خاكساري - مديرعامل شركت سنان شيمي تابان