مدیران ارشد شرکتهای تابعه

 

 
   
محمد گودرزي - مديرعامل امدادخودروي سايپا وحيد خباززاده حقيقي - سرپرست شركت همراه خودرو سايپا ملك - مديرعامل سنان شيمي