مدیران ارشد شرکتهای تابعه
       

 محمد گودرزی

مدیرعامل امدادخودرو سایپا

وحید خباز زاده

مدیرعامل همراه خودرو

امین ملک

مدیرعامل سنان شیمی