مدیران ارشد شرکتهای تابعه
     
محمد گودرزي-مديرعامل امداد خودرو سايپا سيد مهدي حسيني‌پور -  مدیرعامل همراه خودرو سایپا  شركت سنان   شيمي تابان