در راستاي افزايش رضايتمندي مشتريان گروه خودروسازي سازي سايپا و تمايل مشتريان به استفاده از خودروهاي مجهز به گيربكسهاي اتوماتيك و ارائه اطمينان به پشتيباني از اين نوع خودروها، شركت سايپا يدك درتابستان سال 1393 احداث مركز خدمات تخصصي گيربكس اتوماتيك را  مساحتي بيش از 700 متر مربع در دستور كار قرارداد.

ساختار اين مركز به گونه اي مورد طراحي قرار گرفته كه علاوه بر امكان تعميرات خودروهاي فعلي (20 مدل) پاسخگوي خودروهاي آتي گروه سايپا را نيز داشته باشد . همچنين با توجه به حساسيت اين نوع تعميرات و هزينه هاي مرتبط با آن از دقت كافي در تعميرات بر خوردار باشد . از سوي ديگر اطمينان از تعميرات اين مجموعه پيچيده خودرو زماني محقق مي گردد كه پيش از مونتاژ  بر روي خودروها امكان تست آن فراهم باشد و از نتيجه بخش بودن تعمیرات اطمينان حاصل گردد.

تمامي موارد ياد شده  با بررسي هاي صورت گرفته و طراحي چند منظوره اين مركز با تكيه و بهره مندي از تجهيزات پيشرفته و تخصصي گيربكس ها و تست توسط شبيه ساز به گونه اي برنامه ريزي گرديد كه نه تنها اين مركز در تعميرات بلكه در سطح بازسازي مجموعه هاي گرانقيمت در گيربكسهاي اتوماتيك  ورود نمود. كليه تعميرات در مجموعه هاي داخلي تا سر حد بازسازي آنها برنامه ريزي شده و در نهايت در انتهاي فرايند بازسازي به تست مجموعه ها و در نهايت تست كل مجموعه گيربكس ها توسط دستگاه شبيه ساز خودرو ختم خواهد شد. پس از تاييد نهايي اين گيربكس آمادگي نصب بر روي خودروي مشتريان را خواهد داشت .

 با ايجاد پل هاي ارتباطي با شركتهاي صاحب نام در عرصه  خدمات تخصصي به گيربكسهاي اتوماتيك و نيز اعزام تيم تخصصي جهت انتقال تكنولوژي  از اين مراكز به اين مركز تخصصي, سايپا يدك سعي در تكميل فرايند تعميراتي همزمان با تجهيز مركز گرديد .

از ديگر مواردي كه در ارتقاء ضريب اطمينان از تعميرات و بازسازي نقش بسزايي ايفا مي كند بكار گيري قطعات اصلي و با كيفيتي است كه شناسايي و رديابي جهت تامين آن  در دستور كار قرار گرفت .

 بطوريكه تشريح گرديد سه عنصر اساسي ( تجهيزات پيشرفته ؛ بكار گيري متخصصان و قطعات اصلي ) در افزايش اعتماد به نتيجه بخش بودن تعميرات و اصلي ترين موضوعي كه توجه به حقوق مشتريان است در اين مركز مورد برنامه ريزي و اجرا قرار گرفته است .

نكته اساسي در اين مركز  بازسازي مجموعه هاي داخلي  علاوه بر اطمينان از قطعات اصلي بكار گرفته شده در آن ، بطور ويژه رابطه مستقيم بر هزينه مشتريان در مقابل تعويض مجموعه هاي داخلي داشته و كاهش  آن را بدنبال خواهد داشت بطوريكه  در دوران وارانتي كه شركت تعهدي در مقابل  تقبل هزينه ها تعميرا ت در مقابل مشتريان ندارد نمود خواهد يافت .

 آنچه  از نقطه نظر ملي نيز اهميت دارد ممانعت از خروج ارز به جهت واردات اين مجموعه ها و تعويض گيربكسهايي است كه به هر دليلي دچار مشكلات هر چند كوچك مي گردد.

ارائه خدمات اين مركز شامل كليه خودروهاي توليد شده و عرضه شده توسط گروه خودروسازي سايپا است كه مجهز به انواع گيربگسهاي اتوماتيك روتين همچون  ماكسيما ، مگان ، C5 و ... ونيز انواع خودروهاي مجهز به گيربكسهاي پيشرفته از نوع CVT  نيسان  مي باشد.

 از ديگر نقاط قوت اين مركز در طراحي پذيرش مشتريان است كه فارغ از مكان قرار گيري خودرو با ارسال گيربكس ها از نمايندگي ها پس از طي اطمينان از مشكلات داخلي آن توسط كارشناس فني نمايندگي ها و مركز پشتيباني عملياتي از اقصي نقاط كشور به اين مركز صورت خواهد پذيرفت .